Šta mi radimo?

Projekti za građenje kapaciteta zasnovanih na prenosu veština i znanja su neophodan deo našeg rada, zato što verujemo da je ljudski kapital glavni pokretačpolitičkih i društvenih promena. 

Naši zadaci

Demokratsko društvo, bez kog ne može biti mira i stabilnosti u regionu, zbog čega je izgradnja demokratije među našim glavnim prioritetima.

Razbijanje predrasuda u regionu koje, posebno među mladim ljudima, predstavljaju osnovnu prepreku za proces pomirenja.

Proces izgradnje i očuvanja mira koji će se zasnivati na saradnji političkih elita, glavnih drušyvenih činilaca i nove generacije lidera.

Rešavanje i uklanjanje najznačajnijih prepreka koje sprečavaju zemlje regiona da sarađuju.

Razijanje i sprovođenje praktičnih politika koje će dovesti do demokratizacije i pomirenja u regionu.

Uravnotežen socio-ekonomski razvoj, koji je jedna od glavnih karakteristika pravednog i mirnog demokratskog društva. Ravnopravnost šansi.

Aktivno učešće građana, posebno mladih, u političkom i javnom životu i razvoj participativne političke kulture.

Promocija i pomaganje reforme održivog, savremenog i aktivnog učenja i obrazovanja, koje će doprineti ostvarivanju osnovnih ciljeva ADD-a.

Bezbedno okruženje i bezbednosne politike koje pružaju odgovore na savremene bezbednosne izazove i pretnje.

Promocija kulture dijaloga u procesu donošenja odluka i uspostavljanje te kulture kao jedne od osnovnih alata dobrog upravljanja.

network-1989146_1280

Organizacija rada u ADD
Četiri centra

CENTAR ZA DOBRO UPRAVLJANJE

Čiji je cilj da razvije, sprovodi i promoviše politike koje će voditi ka pomirenju, demokratizaciji, ravnopravnosti i aktivnoj participaciji.

CENTAR ZA BEZBEDNOST

Implementacija projekata koji pružaju odgovore za savremen bezbednosne izazove koji se javljaju u regionu i koji se odnose i na regionalne i globalne bezbednosne probleme.

CENTAR ZA SPOLJNE POSLOVE

Analizira i razvija regionalni pristup u odgovaranju na sve međunarodne izazove, uključujući i proces evropskih integracija.

CENTAR ZA ISTRAŽIVANJA

Ovaj centar podržava rad ostalih centara u ADD-u kroz sakupljanje i obradu podataka, analize, studije, istraživanja i ostale aktivnosti iz ove oblasti.